دسته بندی ها

کتاب های اینترنت - شبکه های حسگر بی سیم - اشیاء

ناشر: آتی نگر
نویسنده:
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
ناشر: مهرگان قلم
نویسنده:
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان