دسته بندی ها

کتاب های مهندسی نرم افزار

ناشر: آتی نگر
نویسنده:
مترجم:
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۴,۲۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۸۰۰ تومان
ناشر: آزاده
نویسنده:
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
ناشر: چرتکه
نویسنده:
۸,۲۰۰ تومان
۷,۳۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۷,۵۰۰ تومان
۱۵,۷۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۴,۳۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۳,۶۰۰ تومان
ناشر: جلوه
نویسنده:
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان