دسته بندی ها

کتاب های مدیریت پروژه و کارگاه

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۶۹,۳۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۱۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
ناشر: اختران
نویسنده:
مترجم:
۷,۰۰۰ تومان
۶,۳۰۰ تومان