دسته بندی ها

کتاب های هوش مصنوعی

۲۲,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۶۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۲۸,۸۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۶۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۱۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان