دسته بندی ها

کتاب های هوش مصنوعی

۳۶,۰۰۰ تومان
۳۲,۴۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۴,۴۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۶۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۲۸,۸۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۶۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۱۰۰ تومان