دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی

۲۴,۰۰۰ تومان
۲۱,۶۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۷۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۶۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۲,۱۰۰ تومان
۲۹,۵۰۰ تومان
۲۶,۵۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۲۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان