دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی

۶,۸۰۰ تومان
۶,۱۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
۴,۹۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰ تومان
ناشر: بیشه
نویسنده:
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۰۰ تومان
۵۷,۵۰۰ تومان
۵۱,۷۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۶۰۰ تومان
ناشر: مولف
نویسنده:
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۶۰۰ تومان