دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی

۱۴,۰۰۰ تومان
ناشر: مولف
نویسنده:
۲۴,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان