دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۱۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
مترجم:
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۷۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰ تومان
۶,۱۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
۴,۹۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰ تومان
ناشر: بیشه
نویسنده:
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان