دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی

۵,۵۰۰ تومان
ناشر: بیشه
نویسنده:
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۵۷,۵۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
ناشر: مولف
نویسنده:
۲۴,۰۰۰ تومان