دسته بندی ها

کتاب های مدیریت استراتژیک

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان
ناشر: آدینه
نویسنده:
مترجم:
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۴,۱۰۰ تومان
ناشر: آدینه
نویسنده:
مترجم:
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
ناشر: امیر
نویسنده:
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۴,۲۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۳,۲۰۰ تومان
ناشر: سمت
نویسنده:
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۱۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان