دسته بندی ها

کتاب های مدیریت استراتژیک

۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان
ناشر: آدینه
نویسنده:
مترجم:
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۷,۸۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۴,۱۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۸۰,۱۰۰ تومان
ناشر: آدینه
نویسنده:
مترجم:
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
ناشر: امیر
نویسنده:
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۴,۲۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۱,۲۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۵۰۰ تومان