دسته بندی ها

کتاب های مدیریت استراتژیک

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۴,۲۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۱,۲۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۵۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۳,۲۰۰ تومان
ناشر: سمت
نویسنده:
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰ تومان