دسته بندی ها

کتاب های ارشد مدیریت

۳۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۶۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۲,۴۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۴۰۰ تومان
۱۲,۹۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
ناشر: نگاه دانش
نویسنده:
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
ناشر: آزاده
نویسنده:
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۳,۲۰۰ تومان
ناشر: نگاه دانش
نویسنده:
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان